ČFO > 00 - Česká foosballová organizace > Pravidla > NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY PRAVIDEL ITSF

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ZMĚNY PRAVIDEL ITSF

27.3.17 | Jakub Čmiko Přečteno: 1377×

Úvod: písmeno e) Rozhodčí, který je přizván v průběhu zápasu, aby rozhodl spornou situaci, může, aby co nejlépe spornou situaci rozhodl, získávat informace o sporné situaci od ostatních rozhodčích, kteří byli jako diváci přítomni, od dalších diváků a případně i z videozáznamů, jsou-li k dispozici.

4.2.2 Aby byla hra zahájena, musí hráč, který rozehrává, přesunout míček od jedné figurky ke druhé, ale následně nesmí být míček z této druhé figurky odehrán. Po kontaktu s druhou figurkou může být míček odehrán kteroukoliv jinou figurkou. Hráč tedy po doteku míčku s druhou figurkou nemusí míček zastavit ani nemusí čekat žádný časový úsek. Míček je považován za podaný do hry a časové lhůty začínají běžet v okamžiku kontaktu míčku s druhou figurkou.

4.2.3 Trestem za porušení pravidla 4.2.2 je volba protihráče, zda bude pokračovat ve hře ze současné pozice (včetně gólu) nebo zda bude podávat.

9.5 Tým, který má míček v držení, nesmí vystřelit nebo si přihrát bezprostředně poté, co požádá o oddechový čas. Pokud takto učiní, je mu na místo oddechového času uděleno vyrušování. (viz pravidlo 20)

9.6 Pokud tým, který má míček v držení, požádá o oddechový čas v okamžiku, kdy je míček ve hře, avšak stále se ještě pohybuje, lhůta pro oddechový čas se nezačne počítat dříve, než se míček zcela zastaví. V případě, že má tým v držení míček déle, než je povolená časová lhůta, a v této lhůtě se míček zcela nezastaví, je tým penalizován podle článku 24.3.

9.6.1 Pokud tým, který nemá míček v držení, požádá o oddechový čas v okamžiku, kdy je míček ve hře, je tomuto týmu uděleno vyrušování (viz pravidlo 20).

9.6.2 Jestliže míček spadne do branky týmu poté, co tento tým požádal o oddechový čas, je tento gól započítán jako platný protihráčům.

9.7 Jestliže není kterýkoliv tým na konci oddechového času připraven pokračovat ve hře, potom je tento tým penalizován za zdržování hry (viz pravidlo 25).

9.8 Pokud tým požádá o více než dva oddechové časy v jednom setu, je mu uděleno varování a tato žádost je zamítnuta. V případě, že má tým v držení míček a míček je ve hře, ztrácí tento tým své držení míčku ve prospěch protihráče, který rozehrává z pěti-figurové tyče. Další žádosti o oddechový čas mají za následek penalizaci v podobě technického faulu.

11.4 Údržba stolu- o údržbu stolu je nutné požádat před začátkem zápasu. Jakmile zápas začne, lze provést údržbu stolu pouze v rámci Official Time Out. Zde se ovšem jedná o údržbu, kterou je nutné na stole provést z důvodu náhlé změny kvality stolu, jako je zlomený panáček, zlomený šroub nebo čep, vadný doraz, ohnutá tyč, atd.

11.4.3 Běžná údržba stolu, jako je mazání tyčí atd., by mělo být prováděno pouze během oddechových časů a mezi jednotlivými sety.

13. Strany stolu
Mezi jednotlivými sety je 90 sekundový časový limit. Jestliže týmy souhlasí, mohou si po prvním setu vyměnit strany stolu. Poté si ovšem týmu musí měnit strany stolu vždy po každém setu a to až do konce zápasu. Jestliže se ovšem týmy rozhodnou nevyměnit si strany stolu po prvním setu, musí zůstat na svých (stejných) stranách stolu až do konce zápasu.

13.1 Pokud se oba týmy dohodnou na pokračování ve hře před uplynutím 90 sekundového časového limitu mezi jednotlivými sety, potom mohou pokračovat ve hře před uplynutím tohoto limitu. Nevyčerpaný čas propadá.

13.3 Z důvodu pořízení nahrávky televizního nebo jiného záznamu může organizátor turnaje požadovat, aby týmy zůstaly na svých (stejných) stranách stolu po celou dobu zápasu.

14.2 Pokud si hráči v týmu vymění své pozice, mohou se vyměnit zpět až poté, co se míček vrátí do hry nebo pokud jeden z týmů požádal o oddechový čas. Nicméně pokud si pozice vymění hráči v týmu, který má míček v držení, protihráči mohou reagovat a mohou si vyměnit své pozice bez ohledu na to, jestli se už dříve vyměnili.

14.2.1 Výměna pozic v týmu se považuje za ukončenou v okamžiku, kdy jsou oba hráči na svých pozicích čelem ke stolu bez ohledu na to, zda mají či nemají ruce na madlech.

16. Jarring - Hýbání se stolem
Jakékoliv bouchání do stěn stolu nebo hýbání se stolem, které způsobují, že protihráč ztratí držení míčku nebo mu znemožní si míček odchytit, je považováno za hrubé porušení pravidel. Bouchnutí do stěny, které je souběžně součástí přihrávky nebo střely, není považováno za nežádoucí, pokud přitom nebyla použita nepřiměřená síla, která evidentně zabránila protihráči míček získat. Veškeré hýbání se stolem se hromadí po celou dobu utkání.

16.1 Jakýkoliv dotek nebo jiný kontakt s tyčí protihráče, který způsobí, že protihráč ztratí držení míčku nebo mu znemožní si míček odchytit, je považováno za hrubé porušení pravidel. Dotek nebo jiný kontakt s tyčí protihráče, který nijak protihráče neovlivní při jeho držení míčku, se považuje za rozptylování.

16.2 Hýbání se stolem nebo nepřiměřené odhození tyčí po vstřelení gólu může být označeno za nesportovní chování, pokud tak hráč učinil proto, aby tím vyjádřil, že si svého protihráče neváží. Bouchnutí tyčemi po střele, zatímco je míček stále ve hře, může být označeno za hýbání se stolem.

16.3 Není dovoleno bouchat tyčemi do mantinelů za účelem posunout míček od zdi. Při prvním porušení tohoto zákazu je hráč napomenut varováním. Další porušení tohoto pravidla má za následek ztrátu držení míčku ve prospěch soupeřovy pěti-figurové tyče. Toto jednání není považováno za hrubé porušení pravidel.

16.4 Trestem za první a druhé hrubé porušení pravidel je volba protihráče, zda bude pokračovat dále ve hře ze současné pozice nebo z tyče, kde bylo hýbání se stolem nahlášeno, nebo může protihráč zvolit možnost rozehrávat. Každé další porušení tohoto pravidla je penalizováno technickým faulem.


17. Reset
Pokud bránící hráč narazí do mantinelu stolu nebo s ním hýbe natolik, že tím protihráči zhoršuje ovládání míčku nebo mu znemožní provést přihrávku nebo střelu, zahlásí přítomný rozhodčí "reset" a od té chvíle začíná běžet nový časový limit pro odehrání míčku. Hráč, který má míček v držení není po zahlášení “resetu” rozhodčím povinen zastavit hru, což znamená, že by bránící hráč neměl přestat hrát ani sledovat rozhodčího, když “reset” vyhlásil.

17.1 Jakýkoliv pohyb či třesení se míčku na místě nesmí být automaticky posuzováno jako situace pro zahlášení resetu. Reset může být zahlášen pouze v situaci, kdy je míček zaseknutý pod hranou figurky nebo s ním hráč pohybuje, ale rozhodčí posoudí, že jednání protihráče znemožnilo hráči řádně ovládat míček nebo provést přihrávku či střelu.

17.2 Je-li reset zahlášen před pokusem o přihrávku z pěti-figurové tyče a rozhodčí usoudí, že zahlášením resetu způsobil, že hráč přišel o míček nebo neprovedl řádně svou přihrávku, může mu míček vrátit zpět na pěti-figurovou tyč. Tento postup není považován za porušení pravidel – hýbání se stolem.

17.3 Pokud se za tyčí, na níž má hráč v držení míček, stane situace, která by jinak vedla k zahlášení resetu (např. útočník protihráče bouchne se svou tří-figurovou týčí o mantinel, když má útočící hráč míček na tří-figurové tyči), nepovažuje se tato situace za porušení pravidel způsobující zahlášení resetu, ale jedná se o hýbání se stolem.

19.1 Hráči nesmí otírat ze stolu stopy po míčku svými slinami, potem nebo jakoukoliv jinou cizí substancí na rukách. Za první porušení tohoto pravidla je hráči uděleno varování a za jakékoliv další porušení tohoto pravidla je udělen hráči technický faul.

19.1.1 Čisticí prostředky na vyčištění hrací plochy jsou určeny buď výrobcem stolů, nebo organizátorem turnaje. Tyče mohou být promazávány mazadly prostřednictvím kapátky nebo houbičky. Mazadla ve spreji nejsou povolena.

19.1.2 Pokud hráč používá pro utření rukou či madel ručník nebo jinou tkaninu, musí zajistit, aby se kousky této látky nedostaly na hrací plochu, tyče nebo míček. Pokud se kousky látky dostanou na hrací plochu nebo tyče, je nutné je očistit ještě před pokračováním hry, a pokud dojde k zašpinění míčku, tak musí být vyměněn. Hráč, který způsobil zašpinění hrací plochy nebo míčku, musí být penalizován za zdržování hry. Za opakované porušení tohoto pravidla musí být hráč penalizován udělením technického faulu a nesmí danou látku požívat po celý zbytek turnaje.

19.2 Pokud hráč používá jakoukoliv substanci, která zanechává na madlech zbytky, když dochází k výměně stran u stolu, hráči je uděleno varování a musí madla okamžitě vyčistit.

19.2.1 Pokud čas potřebný k odstranění této substance přesáhne 90 sekund, je hráč penalizován za zdržování hry. Při opakovaném porušení tohoto pravidla musí hráč přestat používat danou substanci pro zbytek celého turnaje.

19.5 Na začátku každého utkání mají hráči nárok začít hru se zcela novým míčkem (je-li k dispozici), nebo se mohou dohodnout, že budou hrát s míčkem, který je ve stole. Pokud nejsou nové míčky k dispozici, musí organizátor nebo ředitel turnaje vybrat nejlepší alternativu.

19.5.1 Jakmile zápas začal, je možné vložit do stolu jiný míček pouze za předpokladu, že s tím souhlasí protihráč nebo rozhodčí.

20. Distraction
Jakýkoliv pohyb nebo zvuk (včetně telefonů a jiných elektronických zařízení), který může být zaznamenán hráči v okamžiku, kdy je míček ve hře, může být posouzeno jako vyrušování. Za vyrušování lze považovat i protihráčovo poklepání na stůl jako gesto omluvy nebo pochvaly v průběhu hry. Pokud se hráč cítí být vyrušován, je nutné, aby si přizval rozhodčího.

20.4 Za vyrušování se považuje jasné sejmutí ruky z madla a poté okamžité provedení střely. Hráč může po sejmutí ruky z madla vystřelit pouze v případě, pokud jsou obě ruce (anebo zápěstí) položeny na obou madlech po dobu celé jedné sekundy. Posouvání zápěstí po madle není považováno za vyrušování, pokud rozhodčí nerozhodne jinak.

20.4.1 Při hře jeden na jednoho (jedničky/singly) neplatí výše uvedené pravidlo, tedy hráč nemusí mít při přecházení mezi tyčemi ruce na madlech po dobu celé jedné sekundy. Jakmile je ovšem míček zachycen hráčem na tří-figurové tyči a je zcela pod hráčovou kontrolou, je nutné pravidlo 20.4 dodržovat.

21.1.1 Pouze rozhodčí u stolu může vyslovit porušení pravidla “Nepovolený trénink”. Neúmyslný pohyb míčku nebo posunutí tyče kolem míčku před zahájením hry není tréninkem.

22.3 Není dovoleno získávat informace a rady od diváků v publiku, zatímco je míček ve hře.

22.5 Použití sluchátek, pecek nebo jakýchkoliv podobných zařízení, prostřednictvím nichž lze poslouchat hudbu, či jiné zvuky, není povoleno, pokud je míček ve hře. Při prvním porušení tohoto pravidla je uděleno varování. Následné porušení má za následek penalizaci v podobě technického faulu.

Kompletní pravidla ITSF naleznete ZDE.